การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 1/2563 24 ม.ค. 63 ตอนที่ 1/3

Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 1/2563
วันศุกร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ (ร่าง) ประกาศรายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ 4
นำเสนอโดย
1.นายประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ คสช.
2. ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการ คสช

3.2 ความคืบหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติที่ ๑๐.๑ เรื่อง ส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
นำเสนอโดย
1. นายประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ คสช.
2. นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการ คสช.

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  399

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา