การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562 29 พ.ย. 62 ตอนที่ 2/5

Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562
วันศุกร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติว่าด้วย นิยามเชิงปฏิบัติการของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
นำเสนอโดย
1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรีเวียง ไพโรจน์กุล นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย คณะทำงานวิชาการจัดทำคำนิยามเชิงปฏิบัติการของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง
2. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สช.

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  168

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา