สัมมนาวิชาการ การสั่งใช้มอร์ฟีนของแพทย์นอกสถานพยาบาล : ปัญหาและทางออก 26 ก.ค.62 1/3

Facebook


สัมมนาวิชาการ การสั่งใช้มอร์ฟีนของแพทย์นอก : ปัญหาและทางออก วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ (ชั้น1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โครงการความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ปีที่ 3 (พ.ศ.2561 - 2562) สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ดำเนินการโดย ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มอร์ฟีนเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสามารถสั่งใช้มอร์ฟีนให้แก่ผู้ป่วยได้ โดยกฎหมายมิได้ห้ามเรื่องการสั่งใช้มอร์ฟีนนอกสถานพยาบาล แต่ในทางปฏิบัติพบว่า โรงพยาบาลบางแห่งมีนโยบายไม่อนุญาตให้แพทย์สั่งใช้ยามอร์ฟีนแบบฉีดให้แก่ผู้ป่วยที่กลับไปรักษาตัวนอกสถานพยาบาล ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อระงับอาการปวดหรืออาการบางอย่าง เช่น ลดอาการหอบเหนื่อย ทำให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษาแทนการเจาะคอ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในระยะท้ายหรือผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการปวดรุนแรงและจําเป็นต้องใช้ยามอร์ฟีนมากขึ้น อีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปยังมีความเข้าใจผิดว่า การใช้มอร์ฟีนของผู้ป่วยอาจทำให้มีอาการเสพติด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เห็นถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้มอร์ฟีนในทางการแพทย์ จึง จัดสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่โรงพยาบาลและแพทย์ เภสัชกรที่เกี่ยวข้อง

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  133

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   22 สิงหาคม 2562

หมวด:   เพื่อนร่วมเครือข่าย

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(20ดาวน์โหลด)