การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 2/2562 26 เม.ย. 62 ตอนที่ 2/4

Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 2/2562
วันศุกร์ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 3 รื่องเพื่อทราบ
3.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานเรื่องระบบรองรับสังคมสูงวัย
3.3 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (NCITHS)
3.4 โครงการธรรมนูญชุมชนคนคลองเปรม พ.ศ. 2562 : อนุรักษ์และฟื้นฟูคลองเปรมประชากรอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
3.5 ระบบการรับ-จ่ายเงิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) สำหรับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  325

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา