การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2561 21 ก.ย. 61 ตอนที่ 3/4Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (ต่อ)
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๒ รายงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗ – เขตพื้นที่ ๑๐ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
๓.๓ ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๔ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุนการ ดำเนินงานเรื่อง ปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  105

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา