การแถลงข่าว เปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่ 22 ส.ค.61

Facebook


เวทีเปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาเขตขอนแก่น

- รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เดินชมนิทรรศการและกิจกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับสุขภาวะของพระสงฆ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- การแถลงข่าว เปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่
โดย ๑) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)
๒) พระพรหมวชิรญาณ ประธานฝ่ายสงฆ์ คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ
๓) นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานฝ่ายฆราวาส คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญ สุขภาพพระสงฆ์ฯ
๔) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๕) อธิบดีกรมการศาสนา
๖) ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๗) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๘) ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๙) เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  613

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา