การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 3/2561 18 พ.ค. 61 ตอนที่ 2/3

Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
๔.๑ รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร สำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แทนคนเดิมที่จะครบวาระตามมาตรา ๓๗ (๓)
๕.๒ ร่าง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. ....

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  337

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา