การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 2/2561 29 มี.ค.61 ตอนที่ 1/3

Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสานใจ ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

มติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ของปี ๒๕๖๑ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
รับทราบรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแทนคนเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ตามมาตรา ๓๗(๓) ดังนี้
๒.๑ ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานอนุกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นเลขานุการ
๒.๒ มีองค์ประกอบของอนุกรรมการสรรหา ดังนี้
(๑) นายประสพโชค นิ่มเรือง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) นายวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขหรือผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
(๓) นางปรีดา คงแป้น ผู้แทนกรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
(๔) จ่าเอกวีระพล เจริญธรรม ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
๒.๓ ให้กรรมการผู้ประสงค์จะเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามแบบแนบท้ายระเบียบ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
มีมติต่อเรื่องมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๓.๑ เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้ง ๔ มติ และมอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) พิจารณาดำเนินการ โดยนำข้อเสนอแนะจากกรรมการไปพิจารณาร่วมด้วย และนำมารายงานให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรับทราบความคืบหน้าต่อไป
๓.๒ เห็นชอบให้เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔ มติ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓.๓ มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนของมติที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร

เห็นชอบต่อข้อสรุปและข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการวิจัยและการพัฒนาความสามารถด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ จากการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๖๐ โดยเพิ่มเติมข้อความในข้อ ๒.๑ ตามเสนอ โดยให้นำข้อสรุปและข้อเสนอฯ ข้างต้นเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
เห็นชอบต่อบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้
(๑) เรื่องการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ให้ปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องเชื่อมโยงหนุนเสริมกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และให้มุ่งเน้นงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขเป็นสำคัญ
(๒) เรื่องการจัดทำ ร่าง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... ให้พิจารณาดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรมที่ ๑ การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ อย่างรอบคอบ
เห็นชอบ (ร่าง) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างตำบลน่าอยู่-ตำบลสุข ภาวะทั่วประเทศ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ โดยให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำแผนปฏิบัติที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการรัฐบาลอื่นๆ กำหนดเป้าหมายและพื้นที่การทำงานที่ชัดเจนเป็นรายปีไป
นัดหมายการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  418

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา