ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ตอนที่ 2/4

Facebook


ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุขะวัฒโก ชั้น ๔ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปากเกร็ด นนทบุรี

นำเสนอเป้าหมาย/รูปธรรมผลลัพธ์ตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติและต่อเติมภาพการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
โดย ดร.ปฏิธรรม สําเนียง

นําเสนอผลการประชุมกลุ่ม จํานวน ๔ กลุ่ม โดยประมวลภาพรวมชี้งานสําคัญ กระบวนการ ช่วงเวลาของการเชื่อมโยงและ ข้อจํากัดแต่ละหมวด และนํามาจัดลําดับความสําคัญของการขับเคลื่อนตามหมวดธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
โดย นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร ผู้ชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  644

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา