วีดิทัศน์ หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 2559 พ่อหมอชอย สุขพินิจFacebook


กิจกรรมสำคัญที่ทำให้องค์การอนามัยโลกมีบทบาทสูงเด่นเป็นที่ยอมรับของประเทศสมาชิกทั่วโลกและสามารถทำให้ประเทศต่างๆผลักดันงานที่มีคุณูปการอย่างสูงต่อประชาชนทั่วโลก คือ มติที่จะร่วมกันบรรลุเป้าหมาย “สุขภาพดีถ้วนหน้าเมื่อ ๒๕๔๓” (Health For All By the Year 2000)
ในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายทางสังคมดังกล่าว คณะ กรรมการที่เกี่ยวข้องได้ประชุมพิจารณากลวิธีสำคัญที่ต่อมารู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือการสาธารณสุขมูลฐาน และนโยบายสำคัญประการหนึ่ง คือ การกำหนดว่าจะต้องนำการแพทย์ดั้งเดิมของแต่ละประเทศ และท้องถิ่นมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ด้วย เพราะลำพังการแพทย์แผนปัจจุบัน ย่อมไม่เพียงพอที่จะทำให้ประชาชนบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าได้ จากนโยบายดังกล่าวองค์การอนามัยโลกได้กำหนดยุทธศาสตร์แผนงานโครงการจำนวนมากเพื่อรองรับและแม้จะล่วงเลย พ.ศ.๒๕๔๓มาแล้ว องค์การอนามัยโลกก็ยังคงนโยบายดังกล่าวสืบมา ดังปรากฏว่าได้มี “ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิม พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๘”และในปี ๒๕๕๒ สมัชชาอนามัยโลกได้มีมติที่๖๒.๑๓ ให้ผู้อำนวยกาใหญ่องค์การอนำมัยโลก พัฒนายุทธศาสตร์ฉบับนั้น และได้มีการดำเนินการจนได้เป็น “ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิม พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๖ ขององค์การอนามัย โลก” (WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023) ประกาศใช้เป็นเสมือนเข็มทิศ และอุปกรณ์ในการพัฒนางานการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย
น่ายินดีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมงานกับองค์การอนามัยโลกมาอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานหลายเรื่องที่เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศ งานด้านการแพทย์ดั้งเดิมก็เป็นงานหนึ่งที่มีความก้าว หน้าเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมการยอมรับในการแพทย์ดั้งเดิมของไทยคือการยกย่องประกาศเกียรติคุณของหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๖ แล้ว
การคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติปีนี้ ดำเนินการคล้ายคลึงกับทุกปีที่ผ่านมา โดยมีคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกอย่างเป็นระบบ น่ายินดีที่กองการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ดำเนินการคัดเลือกแพทย์แผนไทยดีเด่น ระดับเขตมาเป็นอย่างดี ปีนี้เป็นปีที่สองแล้ว คณะกรรมการฯ จึงดำเนินการต่อยอดโดยการนำบัญชีรายชื่อหมอไทยดีเด่นระดับเขตทั้ง ๑๒ เขต มาคัดเลือกขั้นแรก ได้หมอไทยดีเด่นระดับภาค ๔ ภาค จากนั้นคณะทำงานได้ลงพื้นที่หำข้อมูลจากชุมชนและแพทย์แผนไทยดีเด่นทั้ง ๔ ภาค ก่อนตัดสินขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการมีฉันทมติ (Consensus) เลือก หมอชอย สุขพินิจ เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอขอบคุณทุกท่าน และทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานนี้ หวังว่างานนี้จะเป็นส่วนหนึงในการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมของไทย ให้เจริญวัฒนาสถาพร ก่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยยิ่งๆ ขึ้นไป


นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ประธานกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ


ขอขอคุณข้อมูลจาก มูลนิธิสุขภาพไทย
http://www.thaihof.orgดาวน์โหลดเอกสารทั้งฉบับได้ที่นี้
http://www.thaihof.org/sites/default/files/files-download/chy_sukhphinicch-hmaithydiiedn_pii2559.pdf

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  870

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา