เวทีเสวนา เรื่อง “จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู่วาระแห่งชาติการคุ้มครองเด็กสื่อออนไลน์” วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

Facebook


เวทีเสวนา เรื่อง “จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู่วาระแห่งชาติการคุ้มครองเด็กสื่อออนไลน์”

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย :
- นายอิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
- รศ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์เสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
- นางศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
- ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ดำเนินการเสวนาโดย :
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  724

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา