Infographic ประเด็นที่๓ : ระบบสุขภาพเขตเมือง: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘

Facebook


Infographic ประเด็นที่๓ : ระบบสุขภาพเขตเมือง: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘

ะบบสุขภาพเขตเมือง: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่แปด
ได้พิจารณารายงานเรื่อง ระบบสุขภาพเขตเมือง: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
ห่วงใย ต่อภาวะสุขภาพของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมือง เนื่องจากวิวัฒนาการของเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงของบริบทและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ลักษณะของเขตเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ จะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพ
รับทราบ ว่าการจัดบริการสุขภาพในเขตเมืองมีบริบทที่ซับซ้อน มีผู้ร่วมจัดบริการหลากหลาย ทั้งจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และมีแนวโน้มว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนและร่วมจัดบริการสุขภาพให้ประชาชนในเขตเมืองมากขึ้น
รับทราบ ว่าการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองอย่างมีส่วนร่วมมีข้อจำกัด ทั้งในด้านความแตกต่างของนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน โครงสร้างพื้นฐานอันหมายรวมถึงกำลังคนด้านสุขภาพทั้งเรื่องปริมาณและคุณภาพ ความเข้มแข็งของระบบข้อมูลสารสนเทศ ความพร้อมเชิงทรัพยากรต่าง ๆ เทคโนโลยีทางการแพทย์ รูปแบบการจัดระบบบริการทางการแพทย์ รวมถึงเรื่องวงจรการบริหารจัดการและการเบิกจ่ายงบประมาณด้านสุขภาพ รวมทั้งการขาดกลไกที่เอื้อต่อการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การไม่มีความเป็นเจ้าของของระบบสุขภาพเขตเมืองโดยรวม แม้จะมีการแบ่งแยกพื้นที่ปกครองเชิงอำนาจตามกฎหมายก็ตาม ทำให้ระบบสุขภาพโดยรวมได้รับการพัฒนากันไปแบบไร้ทิศทาง จนมีผลทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองนั้น มีความเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก
ตระหนัก ว่าการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองให้เข้มแข็งสามารถตอบสนองต่อปัญหา ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

จึงมีมติดังต่อไปนี้
๑. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันการศึกษาทางการแพทย์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑.๑ เสนอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน
๑.๒ให้การสนับสนุนคณะกรรมการระดับชาติจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน และให้คำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ดังนี้ ๑) การให้บริการสุขภาพ๒) บุคลากรสุขภาพ ๓) สารสนเทศสุขภาพ ๔) ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ วัคซีน และเทคโนโลยี ๕) การเงินการคลังสุขภาพ๖) ภาวะผู้นำและการอภิบาลให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีนับแต่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ ๑.๑ และนำเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี
๑.๓ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมืองในระดับชาติ และระดับเขตสุขภาพ ๑๒ เขต และเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีองค์ประกอบทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน และขับเคลื่อนโดยผ่านกลไกต่าง ๆ รวมทั้งกลไกสมัชชาสุขภาพ
๒. ขอให้ภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพร่วมดำเนินการในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองโดยให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพ
๓. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม และสำนักงบประมาณ สนับสนุนให้มีการศึกษากลไกด้านการเงินการคลังสุขภาพ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพเขตเมือง อย่างมีประสิทธิภาพและให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้งผู้ให้บริการ ผู้ซื้อบริการ และผู้รับบริการ
๔. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐


สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ร่างมติ ระบบสุขภาพเขตเมือง: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ได้ที่

สมัชชาสุขภาพ ๘ / หลัก ๓ (Doc) (PDF)
http://www.samatcha.org/nha/cms/files/menu_content_files/29/56/157/288/288_20151119081814.doc

สมัชชาสุขภาพ ๘ / หลัก ๓ ผนวก ๑ (Doc) (PDF)
http://www.samatcha.org/nha/cms/files/menu_content_files/29/56/157/290/290_20151119082119.doc

สมัชชาสุขภาพ ๘ / หลัก ๓ ผนวก ๒ (Doc) (PDF)
http://www.samatcha.org/nha/cms/files/menu_content_files/29/56/157/291/291_20151119082220.doc

สมัชชาสุขภาพ ๘ / ร่างมติ ๓ (Doc) (PDF)
http://www.samatcha.org/nha/cms/files/menu_content_files/29/56/157/293/293_20151119082443.doc

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1570

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา