เวที มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : เรื่องจริง...ที่สัมผัสได้ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอนที่ 3/3Facebook


เวที มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : เรื่องจริง...ที่สัมผัสได้ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ในงานประชุมวิชชาการปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส ๙ ปี สช.

วิทยากร
นายแพทย์ ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ
นายแพทย์ วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ประธานคณะทำงานติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการตรวจสุขภาพ
คุณ ปรกชล อู๋ทรัพย์ มูลนิธิชีววิถี
นายแพทย์ ชัยรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
คุณ เดโช ไชยทัพ ผู้จัดการมูลนิธิการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ

ดำเนินรายการโดย
คุณ เสถียร วิริยะพรรณพงศา

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  315

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา