รายการเกาะติดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 ตอน เกาะติดการประชุม คจ.สช. ครั้งที่ 5 2555

Facebook


คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ กำหนดการแถลงข่าวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕
๓.๒ หลักเกณฑ์การลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับประชาชนทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
๔.๑ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ภายใต้
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
๔.๑.๑ คณะอนุกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ฯ
๔.๑.๒ คณะทำงานพัฒนาการจัดกลุ่มเครือข่ายและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
๔.๑.๓ คณะทำงานรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
๔.๒ กำหนดแนวคิดหลัก (Theme) ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาร่างเอกสารหลัก/ร่างมติ (ร่างแรก)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ นัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป
๖.๒ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  2218

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   4 กันยายน 2555

หมวด:   คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 (คจสช)

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(371ดาวน์โหลด)