รายการสถานีความคิด ตอน อนาคตของแพทย์แผนไทย ทางเลือกเพื่อสุขภาพ

Facebook


อนาคตของแพทย์แผนไทย ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
คำจำกัดความ การแพทย์พื้นบ้านไทย (Thai Indigenous Medicine) หมายความว่า การดูแลสุขภาพกันเองในชุมชนแบบดั้งเดิมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เกี่ยวข้องกับความเชื่อ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับของชุมชนนั้น
การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) หมายความว่า ศาสตร์เพื่อการวินิจฉัย รักษาและป้องกันโรค นอกเหนือจากศาสตร์การแพทย์ แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย
เป้าหมาย เพื่อสถานบริการสุขภาพของรัฐ และเอกชน, ชุมชนและประชาชน มีการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างเหมาะสม เพื่อการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน และเพื่อการพึ่งตนเองของประชาชนและของประเทศ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  2803

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  1

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   20 มิถุนายน 2555

หมวด:   สมัชชาเฉพาะประเด็น

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(279ดาวน์โหลด)