รายการเกาะติดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ :สัมภาษณ์(คจ.สช.) ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๕ เรื่องการเสนอประเด็น นโยบายเพ่ือพิจารณากำหนดระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังท่ี ๕

Facebook


คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเจด โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซค์ จ.นครปฐม

สืบเน่ืองจาก คจ.สช. ได้เปิดโอกาสให้เครือข่ายต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็น นโยบายเพ่ือพิจารณากำหนดระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังท่ี ๕พ.ศ.๒๕๕๕โดยได้จัดส่ง หนังสือเชิญองค์กรและเครือข่ายต่างๆ ให้ร่วมเสนอประเด็น นโยบายสาธารณะ เพ่ือการกำหนด ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ และได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการวิชาการ มี แพทย์หญิงประนอม คาเที่ยง เป็นประธานอนุกรรมการ เพ่ือทำหน้าท่ี ดำเนินงานด้านวิชาการและการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้น
การกลั่นกรองข้อเสนอประเด็นโยบายเพ่ือกาหนดระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๑. องค์กรและเครือข่ายต่างๆ ให้ความสนใจเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเข้าสู่การ พิจารณาทั้งสิ้น จำนวน ๕๕ ข้อเสนอ จาก ๕๒ องค์กร/เครือข่าย
๒. คณะอนุกรรมการวิชาการ ได้ดาเนินการจัดกลุ่มข้อเสนอฯ ในเชิงประเด็นและเชิง กลุ่มเป้าหมาย และประยุกต์ใช้แบบฟอร์ม QHPP1 เป็นแนวทางและเกณฑ์การพิจารณากล่ันกรอง ข้อเสนอฯ จัดกระบวนการพิจารณาโดยการแบ่งคณะอนุกรรมการวิชาการออกเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือ พิจารณาเน้ือหาสาระในเชิงลึกของข้อเสนอฯตามกลุ่มประเดน็ และนาผลการประชุมกลุ่มย่อยมา พิจารณาร่วมกัน โดยสรุปสามารถจัดข้อเสนอประเดน็ นโยบายที่ได้รับการเสนอจากเครือข่าย เป็น ๔ กลุ่ม ดังน้ี

กลุ่มA หมายถึงกลุ่มประเด็นที่เห็นควรเสนอเข้าพิจารณาเป็นระเบียบวาระการ ประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ

กลุ่มBหมายถึงกลุ่มประเด็นที่เห็นควรนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนา กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม

กลุ่มCหมายถงึกลุ่มประเด็นที่เห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการขับเคล่ือนและ ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาการ เชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานต่อไป

กลุ่ม D หมายถึงกลุ่มประเด็นที่ต้องการการพัฒนาให้มี ความชัดเจนต่อไป หรือ เหมาะสมที่จะใช้ช่องทางเสนอนโยบายอื่นๆ
.
ผลการพิจารณากล่ันกรองข้อเสนอประเด็นนโยบายเพ่ือกาหนดระเบียบวาระสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ คณะ

อนุกรรมการวิชาการได้เสนอกลุ่มประเด็นท่ีเห็นควร
กำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ(กลุ่มA)จานวน๘ประเด็น ดังน้ี
๑) การดำเนิน และการใช้จักรยานในชีวิต ประจำวัน
๒)ระบบการเงินการคลังเพ่ือสขุภาพในระยะยาว
๓)เด็กไทยกับไอที
๔)สขุภาวะพระสงฆกับชุมชนที่ยั่งยืน
๕) ความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีทางการเกษตร
๖) การปฏิรูประบบและโครงสร้างการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1400

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   7 มิถุนายน 2555

หมวด:   คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 (คจสช)

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(301ดาวน์โหลด)