การกำหนดขอบเขตHIA ในมุมมองของภาคส่วนต่างๆ (2/3)

Facebook


การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในมุมมองของผู้ลงทุน วิชาการ และภาครัฐ ตอนที่ 2 /3
HIA (โดยเฉพาะ E-HIA) มีทั้งจุดเหมือนและต่างจาก EIA เดิมหลายแง่ แง่ความเหมือนคือ เจ้าของโครงการเป็นผู้ดาเนินการศึกษาหรือว่าจ้างให้ศึกษาด้วยงบประมาณตนเอง และเข้าสู่กระบวนการหลักของ EIA เดิมที่มีอยู่ คือ ส่งให้คณะกรรมการผู้ชานาญการ (คชก.) ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และองค์กรอิสระสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็น และส่งความเห็นให้กับหน่วยงานที่กากับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตเป็นผู้ตัดสินใจ ในแง่นี้ทาให้ E-HIA หนีไม่พ้นปัญหาความขัดแย้งของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลกระทบฯ เหมือนเช่นที่ผ่านมา ในแง่ความต่าง HIA เพิ่มมิติด้านสุขภาพ และที่สาคัญคือเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ การมีเวทีระดมกรอบการศึกษาจากประชาชน (Public Scoping) ก่อนเริ่มต้นการศึกษา และการมีเวทีทบทวนร่างรายงานการศึกษา (Public Review) ภายหลังการศึกษา

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1822

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   13 กันยายน 2554

หมวด:   การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ - Health Impact Assessment (HIA)

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(297ดาวน์โหลด)