สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  สช.เจาะประเด็น_คุมการเล่นเกมส์เด็ก
  กำหนดการ สานพลัง คสช. ขับเคลื่อนนโยบาย เคลื่อนไหวสังคม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ – ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ จังหวัดพิจิตรและพิษณุโลก
  กำหนดการเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารหลัก/ร่างมติ (ร่างแรก) การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  กำหนดการแถลงข่าว สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ “สุขภาพในนโยบายสิ่งแวดล้อม” วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
  เวทีรับฟังความคิดเห็นและสมัชชาพิจารณ์ข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านหลักประกันสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี
  ประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไป จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี 2555 จังหวัดสงขลา
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ระเบียบวาระการประชุม คจ.สช.ครั้งที่ 5 29 สิงหาคม 55
  กำหนดการแถลงข่าวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ “ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ” วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
  กำหนดการประชุมเพื่อการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
  กำหนดการประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพสาธารณะ กรณีการศึกษา ผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรี Thai - EU ต่อการเข้าถึงยา
  กำหนดการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ คณะอนุกรรมการวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ประเด็น “เกษตรและอาหารในยุควิกฤต” และ “การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม”
  ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช) ครั้งที่ 4/ 2555
  การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕
  ประชุม คณะกรรมการจัดการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่4

  หน้า: 1 ... 12 13 14 15 16 17 18