การขับเคลื่อนมติว่าด้วย วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ 19 ม.ค. 62 HD 1/3

Facebook


เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12
มติ 8.5 วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข

ความสำคัญและความรุนแรงของปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศไทย และความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
และมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 8 เรื่องวิกฤตการณ์เชื้อแบคทีเรียและจัดการปัญหาแบบบูรณาการ และสถานการณ์ความรู้และความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับเชื้อดื้อยาและยาปฏิชีวนะ
โดย ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม คณะแพทยศาสตร์รามมาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์รามมาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ภญ.ดร.นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สานพลังระหว่างภาครัฐ ภาคส่งเสริมสุขภาพ และภาคประชาสังคม ในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านเชื้อ
ดื้อยาและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน
โดย นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ประสบการณ์จากพื้นที่ในการสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านเชื้อดื้อยาและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน โดย ผู้แทนมูลนิธิผู้บริโภค
นางเกศนีย์ คงสมบูรณ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ผู้ดำเนินการ: นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  38

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   30 มกราคม 2563

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(5ดาวน์โหลด)