webmaster's News

เปิดม่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ คจ.สช. ดีเดย์ ๑๗-๑๘ มิ.ย.นี้เปิดม่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖  คจ.สช. ดีเดย์ ๑๗-๑๘ มิ.ย.นี้ ประธาน คจ.สช.มั่นใจเวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๗-๑๘ มิ.ย.นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ขับเคลื่อน ๑๐ วาระสำคัญ ยกระดับสุขภาวะให้ประชาชนและชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมกิจกรรมมอบรางวัลสมัชชาสุขภาพฯ และเปิดตัวหนังสือใหม่รีวิวสุขภาพคนไทย
 
        &nbs p;      ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ เปิดเผยว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้ง ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถือเป็นเวทีสำคัญที่สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม กำหนดทิศทาง นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพของประเทศ โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า ๒,๐๐๐ คน
            
 "เวทีประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งนี้ จะมีการขับเคลื่อนวาระการประชุมที่สำคัญ ๑๐ ประเด็น ให้เกิดฉันทมติที่สมบูรณ์ นำไปสู่การขับเคลื่อนจนเกิดเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมติไปปฏิบัติ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน"
              
 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการภายใต้แนวคิด "สานพลัง สร้างสุขภาวะชุมชน" มีการจัดประชุมไปแล้ว ๕ ครั้ง ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายได้ทั้งหมด  ๕๑ เรื่อง ซึ่งในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ นี้ มีระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณา ๑๐ ประเด็น ประกอบด้วย
๑. ยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
๒. แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
๓. ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
๔. นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน
              
๕. การกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๖.  เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย
๗.การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ "สุขภาพหนึ่งเดียว" ของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม
๘. ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ
๙. รายงานความก้าวหน้าในการติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๑๐.การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย
             
 ดร.ศิรินา กล่าวว่า กิจกรรมในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ ยังมีการมอบ “รางวัลสมัชชาสุขภาพฯ" ให้แก่ภาคีเครือข่ายที่นำแนวทางตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ไปใช้จนประสบความสำเร็จ  พร้อมการเปิดตัวหนังสือใหม่ "รายงานสุขภาพคนไทย ๒๕๕๗" และหนังสือ "รอยเหมือง ประวัติศาสตร์เหมืองแร่ประเทศไทย" การปาฐกถาพิเศษ ของ นพ.วิชัย โชควิวัฒน และพะโฉะ สิรินิพนธ์ เครือข่ายหมอปฏิวัติลุ่มน้ำแม่จัน จังหวัดตาก เป็นต้น
               
ทั้งนี้  สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ ได้เลื่อนการจัดงานมาแล้ว ๒ ครั้ง เนื่องจากติดขัดปัญหาสถานการณ์ทางการเมือง คือเมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  และวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

(UNCC) ส่งผลให้ คจ.สช. ตัดสินใจเปลี่ยนสถานที่จัดงานมายังอิมแพ็คเมืองทองธานี ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจและความสะดวกในการเดินทางของผู้มาร่วมงานได้อย่างเต็มที่ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ ่มเติมได้ทาง  www.samatcha.org หรือ www. nationalhealth.or.th และโทรศัพท์ 02-8329000

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  14th Jun 14

จำนวนผู้ชม:  2285

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ.2556

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง