12 ' Articles

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 12 ชาวพิบูลมังสาหารและพชอ. จับมือ 6 ทหารเสือ รวมพลังสู้โควิด19

KIM Release ฉบับที่ 12/2562 การกล่าวโทษเหยื่อ : Victim Blaming

KIM Release ฉบับที่ 12/2562 การกล่าวโทษเหยื่อ : Victim Blaming

Watched: 18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 426

เปิดม่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ผลัก 4 เรื่องหลัก ‘มะเร็ง-เพศภาวะ-การใช้ยา-แร่ใยหิน’

‘รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง’ หนึ่งในระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เพื่อการแก้ปัญหาโรคมะเร็งทั้งระบบ

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12  ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

เห็นพ้อง ‘สิทธิปฏิเสธการรักษา’ หมอทำได้ตาม ม.12 เร่งสร้างแนวปฏิบัติต่อผู้ป่วยระยะท้าย

คาดอีก 12 ปี ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ‘40 ล้านคน’  อาจมีปัญหาไม่สามารถเข้าถึงยาอินซูลิน

เปิดโฉม 12 กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

เปิดโฉม 12 กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1855

คำสั่ง คสช. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 1-12 และ แต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 13

สร้างสุขที่ปลายทาง’  (ชื่อเดิม...1 ทศวรรษสิทธิการตายตามธรรมชาติ) โดย นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

แนะ 12 วิธี "ชรา" อย่างมีคุณภาพ

แนะ 12 วิธี "ชรา" อย่างมีคุณภาพ

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1616

สปพ.เปิดยุทธศาสตร์เชิงรุก พัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะ 12 จว.

เน้นย้ำ 12 เขต เร่งฟื้นฟูผู้ป่วยที่นอนติดเตียง

เน้นย้ำ 12 เขต เร่งฟื้นฟูผู้ป่วยที่นอนติดเตียง

Watched: 21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2450