รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ๒๕๖๑ รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย
18 พ.ค. 2561   135

เวทีวิชาการเพื่อให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนและประชาชน

เวทีวิชาการเรื่อง ข้อเท็จจริงทางวิชาการในการควบคุมสารเคมีอันตราย เวทีวิชาการเพื่อให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนและประชาชน
16 พ.ค. 2561   123

เวทีวิชาการเพื่อให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนและประชาชน

เวทีวิชาการเรื่อง ข้อเท็จจริงทางวิชาการในการควบคุมสารเคมีอันตราย เวทีวิชาการเพื่อให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนและประชาชน
16 พ.ค. 2561   136

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

เวทีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
16 พ.ค. 2561   124

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2832-9000 โทรสาร: 0-2832-9001 ,0-2832-9002
©2012 Healthstation.in.th