พบ 15 รายการ จากทั้งหมด 675 รายการ
การกำกับดูแลเกมและการประกอบกิจการเกมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างกฎหมาย การกำกับดูแลเกมและการประกอบกิจการเกมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน
25 พ.ค. 2563   102

ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ๒๕๖๓ ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
15 พ.ค. 2563   91

ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๓ ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
24 ม.ค. 2563   101

ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
16 ต.ค. 2562   149

ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
21 ก.ย. 2561   232

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2832-9000 โทรสาร: 0-2832-9001 ,0-2832-9002
©2012 Healthstation.in.th