ธรรมนูญตำบลสู้โควิด19 นาโพธิ์กลาง : รายการมุมมองของเจิมศักดิ์ ออกอากาศวันที่ 26 มี.ค.63

Facebook


คลิปวีดิโอบางส่วนของรายการมุมมองของเจิมศักดิ์ ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 มี.ค.63 เนื้อหาได้พูดถึงเครื่องมือในการสู้ภัยโควิด-19 คือ ธรรมนูญสุขภาพ การสร้างกติกาการอยู่ร่วมกัน โดยชุมชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นเรื่องการมีสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนเป็นหลัก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้หนุนเสริม ให้หลายพื้นที่นำเครื่องมือดังกล่าว ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ของตนเอง

รับชมคลิปรายการเต็มได้ทาง www.facebook.com/BLUESKYChannel/videos/842926632841606/ นาทีที่ 20 -27

***ธรรมนูญตำบลสู้โควิด19 ต้นฉบับ แห่งแรก เมืองอุบล แสงสว่าง ที่ปลายอุโมงค์***

สืบเนื่องจาก เมื่อ วันที่ 14 เมษายน 2563 ได้ลงเยี่ยมเสริมพลัง พื้นที่อำเภอเดชอุดม และเข้าร่วม ในการประชุมการขับเคลื่อน การจัดทำธรรมนูญตำบลสู้โควิด19 จัดโดย สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีและภาคีเครือข่าย และได้เขียนบทความ เปิด ประเด็นว่า ธรรมนูญตำบลสู้โควิด เริ่มที่พิบูล ขยายไป โขงเจียม และ แจ่มใส ที่ เดชอุดม นั้น

ที่กล่าวเช่นนั้น เพราะ ในท่ามกลาง ภาวะวิกฤต โรคโควิด19 ระบาดอย่างแพร่หลาย และจังหวัดอุบลราชธานี มีสถานการณ์น่าเป็นห่วง จำนวนผู้ติดเชื้อ จำนวน 10 ราย จำนวนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 482 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563) และ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มภาคีเครือข่าย นำโดย คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตสุขภาพที่ 10 สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาสังคมจังหวัด มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สภาองค์กรชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องในรวมทั้ง ภาคีอื่นๆ อีกหลายภาคส่วน ที่ไม่อาจกล่าวนามได้หมด ได้เปิดเวที แลกเปลี่ยน หาทางออก ขับเคลื่อน แก้ไขปัญหา โรคโควิด19 ทางการประชุมออนไลน์ สานพลังพลเมือง สร้างชุมชนตื่นรู้ สู้โควิด 19 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10 วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 โ 12.00 น. ณ (Admin) ห้องประชุม 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากการประชุมดังกล่าว จึงนำไปสู่แนวทาง มาตรการต่างๆดังนี้ 1) เกิด โครงการโการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน สู้โควิด 19โ เพื่อ การป้องกันดูแลรักษา การควบคุม การเจ็บป่วย การสร้างให้คนในชุมชนมีรายได้ สร้างเศรษฐกิจชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการมีส่วนร่วม (จิตอาสาจิตสาธารณะ) 2) ใช้กระบวนการ ธรรมนูญสุขภาพตำบล เป็นเครื่องมือดำเนินงาน 3) ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนและบูรณาการการทำงานโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (ส่วนกลาง โ ส่วนภูมิภาค โ ส่วนท้องถิ่นท้องที่ / ภาครัฐ + วิชาการ + ประชาสังคม) 4) ยึดทำธรรมนูญชุมชนในพื้นที่ อำเภอพิบูล อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอโขงเจียม และอำเภอเขื่องใน เป็นฐาน 5) ส่วนข้อมูลของ พอช.นำมานำร่องในการทำงานขับเคลื่อนธรรมนูญร่วมกัน 6) การประสานงานกับ สปสช.ในการใช้งบประมาณของกองทุนตำบล และ 7) ขอเรียกภาคีเครือข่ายที่รวมกันสู้โควิด19 ครั้งนี้ ว่า สมัชชาพลเมืองสู้โควิด19 เป็นต้น

มีการขับเคลื่อน เริ่มดำเนินการตามโครงการ โดยการจัดประชุมให้ความเห็นร่างธรรมนูญตำบล สู้โควิด19 เริ่ม ที่อำเภอพิบูลมังสาหาร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ตามมาด้วย อำเภอโขงเจียม วันที่ 3 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุข และ อำเภอเดชอุดม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเดชอุดม เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ผ่าน มา

จึงได้เขียนบทความ กล่าวเปิดเรื่องว่า ธรรมนูญตำบลสู้โควิด เริ่มที่พิบูล ขยายไป โขงเจียม และ แจ่มใส ที่ เดชอุดม ตามลำดับ การขับเคลื่อนของโครงการ นั้นเอง

หลังจากได้เผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวไปแล้ว ปรากฏว่า ได้รับความสนใจ จากภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ประสานเข้ามาว่า ธรรมนูญตำบลสู้โควิด มีที่มา ที่ไป อย่างไร และ ถ้าหาก มีพื้นที่ มีความต้องการอยากจะดำเนินการ ต้องทำอย่างไร ประสานใคร และจะมีกลไก สนับสนุน หนุนเสริม อย่างไรบ้าง

ผมจึงขอใช้โอกาสนี้ ขอขยายความ เล่าถึงที่มา ที่ไป การขับเคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพตำบล หรือ ธรรมนูญตำบล จังหวัดอุบลราชธานี โดย เครือข่าย สมัชชาสุขภาพจังหวัด และ ภาคีเครือข่าย พอสังเขป ดังนี้

หลังจาก มีการประกาศใช้ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ เมื่อปี 2550 ในกฎหมายฉบับนี้ มีเครื่องมือ อยู่หลายชิ้น ที่จะสร้างกลไกให้เกิดการมีสุขภาพดีของประชาชน หนึ่งในนั้น คือ ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ให้ประชาชน ชุมชน ลุกขึ้นมา สร้างกติกาการอยู่ร่วมกัน โดยยึดโยง การมีสุขภาพเป็นศูนย์กลาง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงได้ หนุนเสริม หลายพื้นที่ได้นำเครื่องมือดังกล่าว ไปใช้ในพื้นที่ หลังจากนั้น มีหลายตำบล นำไปใช้ กำหนดเป็น ธรรมนูญสุขภาพตำบลบ้าง ธรรมนูญตำบลบ้าง แล้ว แต่พื้นที่ จะกำหนด ซึ่งในปัจจุบัน มีการขับเคลื่อน ธรรมนูญตำบล ทั่วประเทศแล้วน่าจะ เกือบ 1,000 แห่ง หรือ มากกว่านั้น

สำหรับ จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มมีการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล อย่างจริงจัง ตั้งแต่ ปี 2558 โดย เครือข่าย สมัชชาสุขภาพจังหวัด และ ภาคีเครือข่าย เรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน มีตำบล ที่สมัคร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 134 ตำบล และ ตำบลที่มีการประกาศใช้ แห่งแรก ของจังหวัดอุบลราชธานี คือ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และมีการดำเนินงานขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง จนมีตำบลทยอยประกาศใช้ เรื่อยมา จนถึง ปัจจุบัน เกือบ 20 กว่าตำบล รวมทั้งล่าสุด ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ผ่าน เร็วกว่า วันที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ เนื่องจาก สถานการณ์ที่จำเป็นต้องเร่งป้องกันและควบคุมโรคโควิด19 ด้วยมีผู้กลุ่มเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ ทำให้ชุมชนตื่นตัวอย่างมาก

และที่ สำคัญ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม มีความต่างจาก ธรรมนูญตำบล อื่นๆ ที่ประกาศใช้มา เพราะ ตำบลนาโพธิ์กลาง ไม่ได้ กำหนด เป็น ธรรมนูญ ประเด็นขับเคลื่อน แบบรวมหลายเรื่อง เช่น ส่วนใหญ่ ขับเคลื่อน ทั้งประเด็น สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ ความมั่นคง แต่ ตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง เน้นเรื่องเดียว ที่สำคัญ จำเป็น เร่งด่วน คือ การต่อสู้กับ โรคโควิด19 จึงเป็นจุดเด่นที่สำคัญ ในช่วงนี้

ดังนั้น จึง อาจกล่าว ได้ว่า ตำบลนาโพธิ์กลาง เป็น ธรรมนูญตำบลสู้โควิด ต้นฉบับ แห่งแรก ของจังหวัดอุบลราชธานี และ ในโอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชม และ ขอบคุณ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ช่วยสร้างแนวทางที่เป็นรูปธรรม ให้พี่น้องประชาชน รอดพ้นจากวิกฤต ครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งนี้ได้ และคิดว่า ตำบลนาโพธิ์กลาง พร้อมที่จะเป็น ต้นแบบ ที่จะขยายแนวคิดนี้ ไปยัง ตำบลอื่นๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดอื่นๆ ให้พ้นภัยจากโควิด19 ไปพร้อมๆกัน อย่างถ้วนหน้า

ดังรายการดัง โ มุมมอง ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทองโ ได้นำไปเผยแพร่ และขยายความว่า การแก้ไขปัญหาโรคโควิด19 มาถูกทางแล้ว เน้นการให้ชุมชนมาจัดการตนเอง น่าจะเป็นทางที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุด ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ แบบธรรมนูญตำบลสู้โควิด19 นาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เข้าชมได้ที่ ( รายการมุมมองของเจิมศักดิ์ ธรรมนูญตำบลต้านภัย Covid นาทีที่20-27 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบล https://www.facebook.com/BLUESKYChannel/videos/842926632841606/ ออกรายการวันที่ 26 มี.ค.63)

ธรรมนูญตำบลสู้โควิด เปรียบเสมือน แสงว่างที่ปลายอุโมงค์ ที่มองเห็น เป็นความหวังในขณะนี้ เพิ่งเป็นก้าวแรก ก้าวเริ่มต้น ที่ต่อสู้ กับโควิด19 ยังต้องการภาคีเครือข่าย อีกจำนวนมาก มาร่วมขับเคลื่อน เดินไปด้วยกัน ทั้ง ภาคีตำบลต่างๆที่สนใจ จะขับเคลื่อน และ ภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่ต้องการจะหนุนเสริม เชื่อมโยง ให้เกิดการขับเคลื่อนที่มีพลัง แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ให้พ้นภัย ครั้งนี้ไปได้ ในนาม ตัวแทน สมัชชาพลเมืองสู้โควิด19 ขอเชิญชวน ภาคีตำบลต่างๆ ร่วมกระบวนการไปด้วยกัน รวมทั้ง ภาคีอื่นๆ ร่วมหนุนเสริม ให้พี่น้องประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี พ้นภัย วิกฤติโควิด19 อย่างถ้วนหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน ต่อไป

*** อนึ่ง สามารถติดต่อ ประสานงาน เชื่อมโยง การขับเคลื่อน กับพวกเรา ติดต่อ เราได้ ในนาม สมัชชาพลเมืองสู้โควิด19 ตามรายละเอียดด้านล่าง พร้อมกันนี้ หากต้องการรายละเอียด โครงการ เครื่องมือ ตัวอย่าง ยกร่างธรรมนูญตำบลสู้โควิด สามารถดาว์โหลดได้ที่ https://web.facebook.com/groups/2093214447612198/?ref=bookmarks

สมัชชาพลเมืองสู้โควิด19 : กขป.เขต10 ,สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลฯ,มูลนิธิประชาสังคม,สสจ.อุบลฯ,พมจ.อุบล.,สมาคมสื่อมวลชน,วิทยาลัยการแพทย์ ม.อุบลฯ ฯลฯ
ผู้ประสานงาน : นายรพินทร์ ยืนยาว เลขา กขป.เขต 10 โทร 0823190747
น.ส.จงกลนี ศิริรัตน์ มูลนิธิประชาสังคม โทร 0864788322
ดร.วิชิต พุ่มจันทร์ สสจ.อุบลฯ โทร 0864686514

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  320

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา