สปอตรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด-19

Facebook


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของโควิด19 เข้าสู่ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) และในประเทศไทยมีผู้ป่วยจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้รวมทั้งประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องอยู่ในระหว่างเฝ้าระวัง กักบริเวณในที่พำนักเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นภาระงานหนักของโรงพยาบาลและบุคคลากรสาธารณสุขอย่างมาก และสร้างความ
ตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ ผลกระทบทั้งด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้น

สถานการณ์วิกฤตของประเทศจากภัยดังกล่าว มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เช่น สปสช. สสส. สวรส. สรพ. สพฉ. สช. และด้านสังคม เช่น พอช. ThaiPBS องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ สถาบันวิชาการ ธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ จับมือรวมพลังแสดงบทบาทร่วมรับผิดชอบ และหนุนช่วยมาตรการของรัฐอย่างเป็นระบบ และเป็นเอกภาพในการรับมือกับการระบาดของไวรัส ด้วยการบูรณาการภารกิจ เครื่องมือ และทรัพยากรของแต่ละองค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนบทบาทของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ไปหนุนช่วยหน่วยงานภาครัฐและชุมชน ให้ร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เปลี่ยนจากประชาชนที่ตื่นตระหนก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้และตระหนักในการดูแลตนเองครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการหนุนช่วยมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ในการสู้ภัยโควิด19 เพราะการรับรู้และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ที่จะช่วยไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  241

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา