พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 ก.พ.63

Facebook


พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

- การมอบนโยบายผู้บริหาร เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลและพิธีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย
ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

- ประกาศเจตนารมณ์ฯ รวม 3 หน่วยงาน นำกล่าวโดย
นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
พร้อมแสดงสัญลักษณ์มือขวาทับมือซ้าย

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  15

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา