การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 1/2563 24 ม.ค. 63 ตอนที่ 3/3

Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 1/2563
วันศุกร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 รายงานสรุปผลการจัดและมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562
นำเสนอโดย
1.นายกิจจา เรืองไทย ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562
2. ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการ คสช.

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 ปฏิทินการประชุม คสช. ปี 2563 และนัดหมายครั้งที่ 2/2563 (20 มีนาคม 2563)

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  419

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา