การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 1/2563 24 ม.ค. 63 ตอนที่ 2/3

Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 1/2563
วันศุกร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.2 แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แทนคนเดิมที่จะครบวาระ ตามมาตรา 37
นำเสนอโดย
1. นายประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ คสช.
2. ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการ คสช.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 และ 14 พ.ศ. 2563-2564
นำเสนอโดย
1. นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 และ 14 พ.ศ. 25632564
2. ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการ คสช.

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  475

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา