ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การสร้างสุขภาวะระดับจังหวัด 18 ธ.ค. 62 HD 3/3

Facebook


เป็นการหารือแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ โดยการบูรณาการในระดับจังหวัด ผ่านเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่รู้จักกันในนาม โสมัชชาสุขภาพจังหวัดโ เป็นกระบวนการที่เปิดพื้นที่เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  22

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   30 มกราคม 2563

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(4ดาวน์โหลด)