การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562 29 พ.ย. 62 ตอนที่ 4/5

Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562
วันศุกร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563 โ 2564
นำเสนอโดย
1. นายประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ คสช.
2. ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการ คสช.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 การสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่
5.1.1 ผลการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 13 (6) (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
นำเสนอโดย
1. รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร ประธานกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
2. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สช.
5.1.2 ความคืบหน้าการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 13 (3) (5) (6) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
นำเสนอโดย นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สช.
5.2 รายงานความคืบหน้าการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562
นำเสนอโดย
1. นายกิจจา เรืองไทย ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562
2. ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการ คสช.
5.3 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดปัจจุบัน

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  166

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา