การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562 29 พ.ย. 62 ตอนที่ 3/5

Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562
วันศุกร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (NCITHS)
นำเสนอโดย
1. นายประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ คสช.
2. ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการ คสช.

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  159

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา