หัวข้อที่5: ก้าวไปข้างหน้า ประเด็นการศึกษาวิจัยที่สำคัญ (Moving Forwards : Priority Reserach Topics) 1/2

Facebook


หัวข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทาง หรือ ความร่วมมือด้านการค้าและสุขภาพระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงนโยบายในภูมิภาคอาเซียในรูปแบบการประชุม
การอภิปรายโดย moderator (และ ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วม)
ผู้ร่วมอภิปราย
1. Ms. Dang Thi Bich Thao, Senior researcher, Vietnam Institute for Economic and Policy Research ประเทศเวียดนาม
2. Dr Phyllida Travis
ผู้ดำเนินการอภิปราย 
Dr Liviu Verdrasco สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  534

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา