การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 4/2562 16 ต.ค. 62 ตอนที่ 3/3

Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 4/2562
วันพุธที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 มติสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วยการรองรับสังคมสูงวัย
นำเสนอโดย 1. รศ.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการประสานการพัฒนานโยบายรองรับสังคมสูงวัย
2. ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการ คสช.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
4.1 รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
นำเสนอโดย 1. ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  185

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา