จับกระแสนโยบายสุขภาวะ ss2 ตอน เมื่อ "อายุยืน" คือความรื่นรมย์

Facebook


โครงสร้างทางสังคมของโลกในยุคปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนคนเกิดน้อยลงและคนมีอายุยืนยาวขึ้น สำหรับประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี 2548 เวทีสมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัยเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม ข้อเสนอและจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อรับมือกับสังคมสูงวัย การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะ รองรับสังคมสูงวัยเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชาธิปไตยเพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการที่จะสร้างความมั่นคงในทุกมิติให้กับผู้สูงอายุและเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  295

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา