การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 3/2562 23 ส.ค. 62 ตอนที่ 1/3

Facebook


- รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรม วาดภาพศิลปะ ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562
วันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

- วิดีทัศน์ สานพลังความร่วมมือ สร้างนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ (ความยาว 4.22นาที) แนะนำสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่
3.2 ความคืบหน้าของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 และรายงานความคืบหน้าการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  125

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา