จับกระแสนโยบายสุขภาวะ ss2 ตอน ที่มาและความสำคัญของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

Facebook


ในยุคที่สุขภาพของคนไทยต้องเผชิญกับโรคภัย มากมายและปัจจัยคุกคามสุขภาพที่มีความยุ่งยากและสลับ ซับซ้อน คนไม่สูบบุหรี่เป็นมะเร็งเพราะรับควันจากผู้สูบบุหรี่ อุบัติเหตเกิดเพราะคนเมาแล้วขับ คนป่วยซึมเศร้าเพิ่มขึ้นจาก ภาวะสังคมเคร่งเครียดและขาดความรัก สุขภาพในปัจจุบัน จึงไม่ได้หมายถึงเรื่องของการเจ็บป่วยทางกายต้องไป โรงพยาบาลเท่านั้น ความหมายของคำว่า"สุขภาพ" ตาม พระราชบัญญัติสุขภาพ พ.ศ. 2550 กำหนดไว้ว่าเป็นภาวะ ของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทาง ปัญญาที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล หมายถึงการ จัดการระบบสุขภาพในมิติใหม่ต้องครอบคลุมทั้งการจัดการ ที่เหตุและผลที่มีต่อสุขภาพด้วย ดังนั้นปัญหาสุขภาพจึงไม่ อาจแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือให้รัฐคอย ดูแลจัดการให้ แต่ทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ธุรกิจเอกชน ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน นักวิชาการ และบุคลากรด้านสุขภาพ ต่างต้องมาร่วมกันเพื่อกำหนดนโยบายจัดการระบบสุขภาพ แบบมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนนโยบายที่สร้างขึ้นด้วยบทบาท หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จึงเกิดขึ้นเพื่อ สร้างเครื่องมือและพื้นที่ที่เปิดให้เกิดกระบวนการพัฒนาและ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม รวมถึง การสนับสนุนสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพของประชาชน

ตลอดระยะเวลา 12 ปี ผลการดำเนินงานตาม ภารกิจของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเกิดรูปธรรมของ การเป็นพื้นที่กลางเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมหลายเรื่อง เช่น ประกาศ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรอบทิศทางระบบ สุขภาพส่งต่อไปยังธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ที่กระจายอยู่ทั่ว ประเทศ นำข้อเสนอทางนโยบายที่เป็นมติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเข้าสู่คณะรัฐมนตรี จนสามารถผลักดันกฎหมาย สำคัญ เช่น พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติควบคุมการ ส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 จัดทำและขับเคลื่อนแผนระดับชาติ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนา ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิธีไท แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนา กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ผ่านการ จัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติรวมถึง ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อสนับสนุนประชาชน ร่วมกับรัฐในกระบวนการตัดสินใจดำเนินโครงการที่อาจมีผล กระทบต่อชีวิตและชุมชนตลอดจนสนับสนุนการใช้สิทธิการ ปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเพื่อการตายดีโดยการ ประกาศกฎกระทรวงและหนุนเสริมการดูแลรักษาแบบประคับ ประคอง

การดำเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประสบความสำเร็จด้วยฐานคิดสำคัญคือ การเชื่อในการสาน พลังการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย การทำงานที่ให้เกียรติเพื่อน ภาคีและใช้องค์ความรู้เพื่อการตัดสินใจในการจัดทำและขับ เคลื่อนนโยบาย ความแตกต่างจึงเป็นความสวยงามในการ ดำเนินงานตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติที่ท้าทายให้ผู้คนเข้าร่วม กระบวนการทั้งในการปฏิบัติงานและในการทำงานของคณะ กรรมการ

ในปี 2562 นี้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดปัจจุบันกำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่งและจะมีการเปิดรับเพื่อคัดเลือกกรรมการชุดใหม่ในไม่ช้านี้ จึงเชิญชวนผู้สนใจ ติดตามข้อมูลได้จากเว็ปไซด์และเฟสบุคของสำนักงานคณะ กรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อไป

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  789

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา