เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชวนคิด ชวนคุย มิติสุขภาพทางปัญญา : ทิพรัตน์ นพลดารมย์ 11 มิ.ย.62

Facebook


- กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์
โดย นางทิพรัตน์ นพลดารมย์ รักษาการ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ด้วย สุขภาพทางปัญญา เป็นมิติหนึ่งของสุขภาพตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และระบุไว้ในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ โดยมีความหมายว่า ภาวะของมนุษย์ที่มีความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดี ความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนำไปสู่ความมีจิตใจอันดีงามและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นั้น

เนื่องจากสุขภาพทางปัญญาเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและเข้าใจยาก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่พัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ชวนคิด ชวนคุย มิติสุขภาพทางปัญญา ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมริชมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความเข้าใจ เกิดแรงบันดาลใจ และให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพทางปัญญา รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและนำสิ่งที่ได้จากการประชุมไปประยุกต์ใช้ต่อไป

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  95

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา