การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 2/2562 26 เม.ย. 62 ตอนที่ 3/4

Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 2/2562
วันศุกร์ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
4.1 รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 โครงการรวมพลังคนไทย เอาชนะภัยท้องถนน พ.ศ. 2562-2563

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  235

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา