การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 2/2562 26 เม.ย. 62 ตอนที่ 1/4

Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 2/2562
วันศุกร์ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562
ระเบียบวาระที่ 3 รื่องเพื่อทราบ
3.1 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
3.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานเรื่องระบบรองรับสังคมสูงวัย

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  303

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา