การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 1/2562 15 ก.พ.62 ตอนที่ 4/4

Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 1/2562
วันศุกร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
4.1 รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561
3.2 ผลการดำเนินงานการพัฒนานโยบายเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ระดับพื้นที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
3.3 การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
3.4 การลาออกของกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ปฏิทินนัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ 2/2562

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  171

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา