กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ ว่าด้วยเรื่อง เกษตรอินทรีย์ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 7 ก.พ.62 4/4

Facebook


เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 1/2562 (สานใจฟอรั่ม) ว่าด้วย เกษตรอินทรีย์ สู่ชุมชนเข้มแข็ง
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีฯ กรุงเทพมหานคร

กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบทเรียนเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ชุมชน ว่าด้วยเรื่อง เกษตรอินทรีย์ สู่ชุมชนเข้มแข็ง
ดำเนินรายการโดย
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

นำเสนอรูปธรรมความสำเร็จในพื้นที่
๑. คุณกฤษฎา สุยะตา กลุ่มเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
๒. ดร.สุภาภรณ์ อนุชิราชีวะ เครือข่ายรักษ์ปลา-รักษ์ทะเล บริษัทปลาออร์แกนิกวิสาหกิจเพื่อสังคม
๓. คุณสาธิต ไข่ขวัญ กลุ่ม Young Smart Farmer จังหวัดตรัง
๔. คุณบุญมี ตุ้มนิลกาล กลุ่มวิสาหกิจ PGS อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
๕. คุณสุเมธ ปานจำลอง เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน
๖. คุณยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน
๗.คุณปรกชล อู๋ทรัพย์ มูลนิธิชีววิถี

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  501

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา