การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 6/2561 16 พ.ย. 61 ตอนที่ 4/4Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ โ ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร
๓.๒ รายงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๔ โ เขตพื้นที่ ๖ (ภาคกลาง)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
๔.๑ รายงานความก้าวหน้าการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ปฏิทินนัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒)

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  73

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา