การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 6/2561 16 พ.ย. 61 ตอนที่ 2/4Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ โ ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ แนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  69

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา