การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2561 21 ก.ย. 61 ตอนที่ 4/4Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
๔.๑ รายงานความก้าวหน้าการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒ รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. ....
๕.๒ แนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ปฏิทินนัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  187

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา