การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม (Consumer Protection in Dental Services)Facebook


วีดิทัศน์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม (Consumer Protection in Dental Services)

นโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม มุ่งที่จะคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี ได้รับสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นพื้นฐานทางทันตกรรมอย่างเท่าเทียมกัน สามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมในราคาที่เหมาะสม และได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยจากสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับฟันและช่องปาก โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  375

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหาวีดิทัศน์ ประมวลภาพ การรับฟังความคิดเห็นทางอากาศ ต่อการพัฒนาประเด็น : การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม 1 ต.ค. 61

วีดิทัศน์ ประมวลภาพ การรับฟังความคิดเห็นทางอากาศ ต่อการพัฒนาประเด็น : การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทาง ทันตกรรม 1 ต.ค. 61

04:36

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 65

การร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อการพัฒนาประเด็นฯการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม : ธนดล ทนหมื่นไวย 1 ต.ค. 61

การร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อการพัฒนาประเด็นฯการพัฒนาระบบคุ้ มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม : ธนดล ทนหมื่นไวย 1 ต.ค. 61

03:44

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 51

การร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อการพัฒนาประเด็นฯการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม : ภญ.ชโลม เกตุจินดา 1 ต.ค. 61

การร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อการพัฒนาประเด็นฯการพัฒนาระบบคุ้ มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม : ภญ.ชโลม เกตุจินดา 1 ต.ค. 61

04:47

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 67

การร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อการพัฒนาประเด็นฯการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม : อนุชา มีเกียรติชัยกุล 1 ต.ค. 61

การร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อการพัฒนาประเด็นฯการพัฒนาระบบคุ้ มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม : อนุชา มีเกียรติชัยกุล 1 ต.ค. 61

05:35

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 47