การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย : E-Sports: Social Responsibility for Child Health 11 ก.ย.61 HD ตอนที่ 2/4Facebook


การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ ว่าด้วยความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก (E-Sports: Social Responsibility for Child Health)
วันอังคาร ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ นนทบุรี

- กล่าวต้อนรับ/ชี้แจงวัตถุประสงค์ รูปแบบและกติกาของการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นฯ
โดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก ประธานคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นฯ

- ช่วงที่ ๑ รับฟังความคิดเห็น (ภายในห้องประชุม) ต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะว่าด้วยความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก (E-Sports: Social Responsibility for Child Health)

- ช่วงที่ ๒ รับฟังความคิดเห็นทางอากาศ (ผ่าน Application Line) ต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ ว่าด้วยความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อ สุขภาวะเด็ก (E-Sports: Social Responsibility for Child Health)

- ช่วงที่ ๓ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ
โดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก ประธานคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นฯ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  100

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา