การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 4/2561 20 ก.ค. 61 ตอนที่ 4/4Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
๔.๒ รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ แต่งตั้งกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนแทนตำแหน่งที่ว่างลง
๕.๒ คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ปฏิทินนัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
(วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  159

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา