การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 4/2561 20 ก.ค. 61 ตอนที่ 2/4Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๒ ผลการขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓.๓ ความคืบหน้ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ มติ ๕ ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
๓.๔ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐
๓.๕ รายงานประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
๔.๑ รายงานความก้าวหน้าการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒ รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  228

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา