การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 4/2561 20 ก.ค. 61 ตอนที่ 1/4Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑ – เขตพื้นที่ ๓ (ภาคเหนือ)

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  244

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา