เวทีความร่วมมือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำตาลในการยุติการใช้สารพาราควอต 20 พ.ค. 61 (03.24 h)Facebook


เวทีความร่วมมือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำตาลในการยุติการใช้สารพาราควอต วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กทม.

- กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม
โดย นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และ ผู้แทนเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN Thailand)

- ผลการสำรวจนโยบายของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำตาลต่อการใช้สารพาราควอต
โดย นางสาวมลฤดี โพธิ์อินทร์ นักวิชาการด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.)

- นำเสนออันตรายของสารพาราควอต : ผลกระทบต่อสุขภาพ
โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

- หารือแนวทางความร่วมมือในการยุติการใช้พาราควอตในอุตสาหกรรมน้ำตาล

- แถลงข่าว “ความร่วมมือระหว่างองค์กรผู้บริโภคกับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำตาลในการยุติการใช้สารพาราควอต”

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  156

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา